CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D"ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ETNOLÒGIC QUE S"INTEGRARÀ EN EL CATÀLEG DE PROTECCIONS DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓ

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 23/2015

- Òrgan de contractació: Decret del Tinent d"Alcalde Titular de l"Àrea d"Hisenda, Innovació i Administració Municipal, de data 19 de maig de 2015.

- Data de publicació en el BOP: 30 de maig de 2015 .

- Data fi de presentació de proposicions: 15 de juny de 2015, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 1 de juny de 2015 .

- Mesa de Contractació:

MESAS DE CONTRACTACIÓ:

-Obertura documentació administrativa (Sobre A): Dimecres 8 de juliol de 2015, a partir de les 10:00 hores. (Acte no públic) . En el cas que no hi haja documentació a esmenar, es procedirà a continuació en acte públic a la obertura del sobre B.

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l´Ajuntament.

-Esmena documental, admissió o no de licitadors (Acte no públic) i obertura de Sobres B (Acte Públic): 15 de juliol de 2015, a partir de les 10 h, en el 2º pis de l"Edifici Noble de l"Ajuntament de Castelló.

INFORMACIÓ ASSOCIADA