CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D INSPECCIÓ PERIÒDICA DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ELS LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEPENDENTS DE L AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

.- PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 21/2015

- Òrgan de contratación:aprobat l'expedient per la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de maig de 2015.

- Data de publicació en el BOP: 2 de juny de 2015

- Data fi de presentació de proposicions: 17 de juny de 2015, en horari de Registre d'Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió) : 2 de juny de 2015

Donada la recent constitució de la Corporació Municipal i fins que no es procedisca per la Junta de Govern Local a la constitució de la Mesa de Contractació permanent en l"Ajuntament de Castelló, se suspén l"acte d"obertura de les proposicions en la licitació de referència.

MESA DE CONTRACTACIÓ

- Obertura documentació administrativa (Sobre A): Dimecres 8 de juliol de 2015, a partir de les 10:00 hores. (Acte no públic) .

En el cas que no hi haja documentació a esmenar, es procedirà a continuació en acte públic a la obertura del sobre B.

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l´Ajuntament.