CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT I REFORÇ DE L'ALUMNAT ABSENTISTA.

Procediment: Negociat sense publicitat.

Expedient: 201/02-19514/2014.

Òrgan de contractació: Regidor Delegat de l'Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: Servei Psicopedagògic d'Atenció al Menor (SPAM).

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 5 d'agost de 2015.

Data d'adjudicació del contracte: 4 d'agost de 2015.

Data de publicació de la formalització en el BOP:

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci d'adjudicació.

Anunci de formalització.