Contractació de l"explotació dels Servicis de temporada de platja del terme municipal de Castelló de la Plana per a la temporada estival de 2016

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE:15/2016

- Òrgan de contractació: Acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de març de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 31 de març de 2016.

- Data fi de presentació de proposicions: 15 d"abril de 2016, en horari de Registre d"Entrada.

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 31 de març de 2016.

- Mesa de Contractació: Els sobre A els obrirà la Taula de Contractació en acte no públic el 20 d"abril de 2016, a partir de les 10:00 hores.

En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Taula de Contractació en la mateixa sessió i en acte public procedirà a l"obertura del Sobre B.

Informació Adicional