Contractació del servei de bar/cafeteria, inclosa l'explotació de màquines expenedores de sòlids i líquids, mitjançant l'explotació del punt de venda destinat a bar en la instal·lació esportiva Gaetà Huguet.

Número d'Expedient: 1/2015.

Procediment: Obert.

Òrgan de contractació: Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports de Castelló.

Data de Publicació en el B.O.P.: 24 de febrer de 2015.

Data final presentació de proposicions: 10 de març de 2015, fins les 13:00 hores.

Data de publicació en el Perfil de Contractant (Data de difusió): 24 de febrer de 2015.

Mesa de Contractació: A efectes d'obertura de proposicions consultar clàusula 12ª del PCAP.

Obertura de Sobres:

Data obertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: dilluns, 16 de març de 2015, a partir de les 10:00 hores.

Data obertura documentació tècnica (SOBRE B), acte públic: dimarts, 17 de març de 2015, a partir de les 13:30 hores.

Data d'obertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: dimarts, 14 d'abril de 2015, a partir de les 10:00 hores.

Lectura resultat valoració proposicions i proposta d'adjudicació: dimarts, 21 d'abril de 2015, a partir de les 9:30 hores en les oficines del Patronat Municipal d'Esports.

 

Documentació Associada: