Contractació del servei de bar/cafeteria situat a l'interior de la instal·lació esportiva Camp de futbol Sant Agusti i Sant Marc de Castelló de la Plana.

- PROCEDIMENT: Obert

- Nº EXPDTE: 1/2016

- Òrgan de contractació: Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports.

- Data fi de presentació de proposicions: 5 de setembre de 2016

Mesa de Contractació

Sobre A: acte no públic. El dia 9 de setembre de 2016, divendres, a partir de les 9:00 hores.

Sobre B: En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sessió i en acte públic procedirá a l'obertura del sobre B.

Informe del tècnic municipal relatiu a la valoració dels criteris no quantificables automàticament (Sobre B), lectura de les puntuacions obtingudes pels licitadors i obertura del Sobre C: Dimarts, 13 de setembre de 2016, a partir de les 9:00 hores, en la seu del Patronat Municipal d'Esports de Castelló.

Puntuació i proposta d'adjudicació (acte públic): Dimarts, 13 de setembre de 2016, a partir de les 9:30 hores.

Lloc: Seu del Patronat Municipal d'Esports de Castelló, carrer Columbretes, nº 22.

INFORMACIÓ ASSOCIADA