Contractació del Servei de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram en el terme municipal de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 68/2015

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de data 11 de març de 2016.

- Data d"enviament al DOUE: 11 de març de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 9 de mayo de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió):14 de març de 2016

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores

- Condicions especials d'execució: veure cláusula 18ª del PCAP

INFORMACIÓ ASOCIADA