Contractació del servei "Escola de Matí i de Vesprada, curs 2015-2016".

- Procediment: Obert.

- Expedient: 203/05-13867/2015.

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

- Data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP): 19 de maig de 2015.

- Data fi de presentació de proposicions: 3 de juny de 2015. Es presentarà en l'horari establit en la clàusula 19ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

- Data de publicació en el perfil del contractant (data de difusió): 19 de maig de 2015.

Mesa de Contractació: a efectes d'apertura de proposicions, consultar clàusula 22ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Apertura Sobre A i, si escau, Sobre B: 9 de juny de 2015, a partir de les 10:00 hores.

Apertura Sobre C:

- Adonar de l'informe de valoració d'ofertes i apertura sobre C (Acte públic): 15 de juliol de 2015, a partir de les 10:00 hores.

Lloc: 2ª planta Edifici Noble de l'Ajuntament.

- Adonar de l'informe de valoració d'ofertes i proposta d'adjudicació (Acte públic): 17 de juliol de 2015, a les 12:30 hores.

Lloc: 2ª planta Edifici Noble de l'Ajuntament.

Informació associada: