Contractació del serveis postals amb base en l´Acord Marc de la Central de Contractació de la Diputació Provincial de Castelló de la Plana.

- Expedient 53/2015

- Órgan de Contractació: Junta de Govern Local

- Adjudicatari: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A

- Periode del contracte: Setembre a desembre de 2016

- Data de publicació en el perfil del contractant (Data de difusió). 6/09/2016

- Data d´Adjudicació del contractre:30 d´agost de 2016

Anunci Adjudicació

Anunci Formalització