Contractació del Servici d"execució subsidiària d"obres per a restablir la legalitat urbanística, per a complir el deure de conservació i per a demolir edificacions en situació de ruïna que ordena l"Ajuntament de Castelló de la Plana

PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE:1/2016

- Òrgan de contractació: Acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de juny de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 16 de juny de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 1 de juliol de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 16 de juny de 2016

- Data apertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic i en el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura documentació tècnica (SOBRE B), acte públic: dimecres 6 de juliol de 2016, a partir de les 10:00 hores.

Lloc: En el segon pis de l"edifici Noble

-Data lecturainforme sobre B i proposta adjudicació (acte públic): dimecres 20 de juliol de 2016 a partir de les 10.00 hores.

Lloc: En el segon pis de l"edifici Noble