Contractació del Servici d"inspecció i manteniment de Centres de transformació dependents de l"Ajuntament de Castelló de la Plana

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat.

- NÚM. EXPEDTE: 98/2014

- Òrgan de contractació: Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis

- Adjudicatari: Electricitat Verchili, S.L.

- Data d"Adjudicació del contracte: 16 de febrer de 2016

Anunci d'adjudicació

Anunci de formalització