Contractació del Servici de conservació i manteniment de les estacions de bombament de la xarxa de clavegueram i control d"abocaments en el terme municipal de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 1/2015

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de data 23 de març de 2016.

- Data d"enviament al DOUE: 23 de març de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 2 de maig de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió):23 de març de 2016

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

- Condicions especials d"execució: veure clàusula 18ª del PCAP

INFORMACIÓ ASSOCIADA