Contractació del Servici de conservació i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis i dependències de l"Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 62/2013

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

- Data d"enviament al DOUE: 7 de novembre de 2014

- Data fi de presentació de proposicions: 16 de desembre de 2014, fins a les 13:00 hores.

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 7 de novembre de 2014.

INFORMACIÓ ASSOCIADA