Contractació del Servici de prevenció alié de riscos laborals en les especialitats de medicina del treball i higiene industrial per al servici propi de prevenció de riscos laborals de l"Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE:49/2015

- Òrgan de contractació: Acord de la Junta de Govern Local, de data 26 de febrer de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 3 de març de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 18 de març de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 3 de març de 2016

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.