Contractació dels Servicis de control de les poblacions de mosquits i altres insectes en cas de plaga en el terme municipal de Castelló de la Plana

PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 70/2015

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local mitjançant un acord de data 11 de març de 2016

- Data de publicació en el BOP: 22 de març de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 6 d"abril de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 22 de març de 2016

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

INFORMACIÓ ASSOCIADA