Contractació dels Servicis de desratització, desinsectació, desinfecció i lluita contra les panderoles en el terme municipal de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 71/2015

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de data 4 d"agost de 2016.

- Data d"enviament al DOUE: 4 d"agost de 2016.

- Data fi de presentació de proposicions: 12 de setembre de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 9 agost de 2016

- Mesa de Contractació: Els sobres A, contenint la documentació administrativa presentada pels licitadors els obrirà la Mesa de contractació, en acte no públic, el 14 de setembre de 2016. En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sessió i en acte públic procedirà a l"obertura del Sobre B.

- Condicions especials d"execució: veure clàusula 18ª del PCAP

INFORMACIÓN ASOCIADA