Contractació dels treballs de redacció de l"informe de viabilitat econòmica i de la memòria de sostenibilitat econòmica que s"integraran en el Pla General Estructural de Castelló

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 61/2015

- Òrgan de contractació: Decret del Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis, de data 12 de febrer de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 23 de febrer de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 9 de març de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 23 de febrer de 2016

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

INFORMACIÓ ASOCIADA