Contractació mitjançant procediment obert de servei d'instal·lació, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i la prestació dels serveis complementaris amb el desplegament tècnic i humà necessari, per a compondre una producció general concorde als espectacles a celebrar en les Festes de la Magdalena 2017.

Número d'expedient: 44/2017.

Òrgan de Contractació: Presidència del Patronat Municipal de Festa.

Data de Publicació en el B.O.P.: 14 de febrer de 2017.

Data final presentació de proposicions: 22 de febrer de 2017.

Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Riu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

Data i hora d'obertura d'ofertes: L'obertura del sobre A serà en acte no públic, el següent dia hàbil al que finalitze el termini de presentació de les proposicions (23 de febrero), a partir de les 10:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, C/ Rio Sella nº 1 .

De no existir defectes o omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura del sobre B.

En cas que es produïsca alguna variació de lloc, dia o hora es comunicarà als licitadors mitjançant correu electrònic o fax amb una antelació mínima de 24 hores.

Data adjudicació:

Documentació Associada: