Contractació mitjançant procediment obert del servei d'allotjament i manutenció per a participants i organització en esdeveniments a celebrar en les Festes de la Magdalena 2017 i que tindrà lloc del 18 al 27 de març de 2017.

Número d'expedient: 22/2017.

Òrgan de Contractació: Presidència del Patronat Municipal de Festa.

Data de Publicació en el B.O.P.: 11 de febrer de 2017.

Data final presentació de proposicions: 20 de febrer de 2017 (en ser el dia 19 de febrer inhàbil).

Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Riu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

Data i hora d'obertura d'ofertes: L'obertura del sobre A serà en acte no públic, el día 22 de febrer a partir de les 13:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Riu Sella nº 1 .

De no existir defectes o omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura del sobre B.

Data adjudicació:

Documentació Associada: