Contractació, mitjançant procediment obert, del servei de mediació en les assegurances privades de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana. 10569/2016)

PROCEDIMENT: Obert.

Nº. EXPTE.: 10569/16

Òrgan de Contractació: Decret del Regidor Delegat de l'Àrea de Govern Obert i Participació de data 10 d'octubre de 2016.

Data fi de presentació de proposicions: 2 de novembre de 2016, en horari de Registre.

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 18 d'octubre de 2016. Anuncie BOP núm. 126 de 18 d'octubre de 2016.

MESA DE CONTRACTACIÓ

Obertura documentació administrativa (Sobre A): El primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació de proposicions a partir de les deu hores (acte no públic). En cas que no hi haja documentació a esmenar, es procedirà a continuació en acte públic a l'obertura del sobre B.

Lloc: 2º pis Edifcio Noble de l'Ajuntament.

AVÍS: Per la present es comunica que l'obertura de la docucmentación administrativa (Sobre A) i si escau l'obertura dels sobres B, seran dimecres que ve dia 9 de novembre de 2016, a partir de les 8:00 hores, en el segon pis de l'edifici Noble de l'Ajuntament.