Contractació mitjançant procediment obert del servei de vigilància de Seguretat, Auxiliar d'organització i servei d'admissió amb motiu de la celebració d'activitats organitzades pel Patronat Municipal de Festes.

Nº Expedient: 248/2016.

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 11 de febrer de 2017.

Data límit de presentació: 20 de febrer de 2017 (en ser el dia 19 de febrer inhàbil).

Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Ríu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

Data i hora d'obertura d'ofertes: L'obertura del sobre A serà en acte no públic, el día 22 de febrer a partir de les 13:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Riu Sella nº 1 .

De no existir defectes o omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura del sobre B.

Òrgan de contractació: Presidència del Patronat Municipal de Festes.

Data d'adjudicació:

Entitat autoritzada:

Informació Associada: