Contractació, mitjançant procediment obert, del servei per a l'execució del programa d'activitats aquàtiques i socorrisme aquàtic en les piscines cobertes municipals del Patronat Municipal d'Esports, dividit en tres lots.

Nombre d'expedient: 3/2015.

Procediment: Obert.

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelló.

Data de Publicació: B.O.P. nº 65, de 26 de maig de 2015.

Lloc de presentació de proposicions: Registre General del Patronat Municipal d'Esports de Castelló.

Data final presentació de proposicions: 10 de juny de 2015, en horari de Registre d'Entrada.

Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 26 de maig de 2015.

Mesa de contractació:

- A l'efecte d'obertura de proposicions consultar clàusula 13ª del PCAP.

Obertura Sobre A i, si escau, Sobre B a l'espera de la formació del govern i administració municipal.

- Obertura Sobre A i, si escau, Sobre B: Dijous, 2 de juliol de 2015, a partir de les 13:30 hores, en les oficines del Patronat Municipal d'Esports.

- Adonar de l'informe del tècnic municipal relatiu a la valoració dels criteris no quantificables automàticament (Sobre B), lectura de les puntuacions obtingudes per les licitadores i obertura del Sobre C: Dijous, 3 de setembre de 2015, a partir de les 12:00 hores en la seu del Patronat Municipal d'Esports de Castelló.

- Lectura informe justificació baixes temeràries, puntuació i proposta d'adjudicació (acte públic) : Dilluns, 21 de setembre de 2015, a partir dels 13:00 hores.

Lloc: Seu del Patronat Municipal d'Esports de Castelló, carrer Columbretes, nº 22.

Informació Associada: