Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat del Servici de manteniment de les instal·lacions de Fibra Òptica de l´Ajuntament de Castelló de la Plana.

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat.

- NÚM. EXPEDTE: 53/2014

- Òrgan de contractació: Tinent d"Alcalde-Concejal Delegat de l'Area de Drets i Servicis.

- Adjudicatari: GRP Cano Lopera, SL

- Data de publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 13 d´octubre de 2015

- Data d"Adjudicació del contracte: 28 de setembre de 2015

Anunci d´adjudicació

Anunci de formalització