Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat dels Treballs de col·locació i retirada de cadires i taules en la via pública durant les festes fundacionals de la Magdalena de 2016

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat.

- Òrgan de contractació: Presidenta del Patronat Municipal de Festes.

- Plec de Clàusules Administratives i Plec de Prescripcions Tècniques aprovats per Decret de la Presidenta del Patronat Municipal de Festes de data 16 de febrer de 2016.

- Termini de presentació d"ofertes per part dels interessats: fins al dia 19 de febrer de 2016, a les 13:00 hores.

- Lloc de presentació d"ofertes: Registre del Patronat Municipal de Festes, de 9:00 a 15:00 hores i de 17:00 a 19:00 hores.