Contractació per mitjà de procediment obert de la pòlissa d´assegurança de responsabilitat civil/patrimonial de l´Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.

Nombre d´expedient: 25.10

Data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 18 de novembre de 2010.

Data límit de presentació: Fins al 2 de desembre de 2010, a les 13.00 hores.

Data d´obertura de sobres de la documentació administrativa: Dimarts, 7 de desembre de 2010, a partir de les 10.00 hores. (Acte NO públic).

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

Data de difusió:18 de desembre de 2010

  • Plec de clâusules administratives
  • Plec de prescripcioins técniques

Adjudicació:

Data: 22 de desembre de 2010

Adjudicatari: Zurich Insurance PLC Sucursal en España

Anuncio adjudicació

Formalizació:22 de desembre de 2010

Anunci formalizació

Data de difusió: 28 de desembre de 2010

Anuncio formalizació