Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de l’elaboració i l’execució del projecte "Acercando"

Tipus de contracte: Serveis.

Procediment: Negociat sense publicitat.

Número d'expedient: 265/25/2015 – 201/43-15533/2015.

Òrgan de Contractació: de l'Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: Asociación de Técnicos y Técnicas de la Mediación (ATTM).

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 7 de setembre de 2015.

Data d'adjudicació del contracte: 17 d'agost de 2015.

Data de formalització del contracte: 27 d'agost de 2015.

Documentació associada: