Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de l’elaboració i l’execució del projecte Barris Interculturals.

Tipus de contracte: Serveis.

Procediment: Negociat sense publicitat.

Número d'expedient: 265/24/2015 – 201/41 - 15530/2015.

Òrgan de Contractació: Delegat de l'Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: Asociación para el Desarrollo y Fomento de Servicios Sociales (ASERSO).

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 7 de setembre de 2015.

Data d'adjudicació del contracte: 17 d'agost de 2015.

Data de formalització del contracte: 27 d'agost de 2015.

Documentació associada: