Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de l'execució del Programa de Gestió de la Diversitat Cultural en l'Àmbit Educatiu.

Nº expedient: 1635/2016.

Òrgan de Contractació: Delegat de l'Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: AUDIO GIL S.L..

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 9 de setembre de 2016.

Data d'adjudicació del contracte: 7 de setembre de 2016.

Data de formalització: 27 de setembre de 2016.

Informació Associada: