Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de la elaboració i l'execució del projecte Stop Rumors (Xarxa Anti Rumors Castelló).

Procediment: Negociat sense publicitat.

Nº d'expedient: 265/26/2015 – 201/42-15536/2015.

Òrgan de Contractació: Delegat de l'Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: Associació de Tècnics i Tècniques de la Mediació (ATTM).

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 17 d'agost de 2015.

Data d'adjudicació del contracte: 12 d'agost de 2015.

Data de formalització del contracte: 27 d'agost de 2015.

Documentació Associada: