Contractació, per procediment obert, del Servei complementari al Servei de Teleajuda Domiciliària de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (Expte. 201/37550/2015)

Nombre d'expedient: 201/37550/2015

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

Data de publicació en el BOP: 3 de novembre de 2015.

Data final de presentació de proposicions: 18 de novembre de 2015.

Data de publicació en el perfil de contractant: 3 de novembre de 2015.

OBERTURA DE SOBRES:

- Data d'obertura del sobre A (documentació administrativa), acte no públic: 25 de novembre de 2015, a partir de les 10:00 horas.

De no existir defectes u omisiones en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, se procedirà a l'obertura del sobre B (documentació tècnica relativa als criteris no quantificables automàticament).

- Data d'obertura del sobre C (documentació tècnica relativa als criteris quantificables automàticament), acte públic: 2 de desembre de 2015.

- Dara última Mesa: 9 de desembre de 2015.

ADJUDICACIÓ:

- Data: 23 de desembre de 2015

- Adjudicatari: Cruz Roja Española.

FORMALITZACIÓ:

- Data: 29 de desembre de 2015.

MODIFICACIÓ:

- Òrgan d'aprovació: Junta de Governo Local.

- Data d'aprovació: 30 de setembre de 2016.

- Data de formalització: 5 d'octubre de 2016.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA: