Contractació, per procediment obert, del servei de gestió de la col·lecció museogràfica permanent municipal situada en l'edifici del carrer Cavallers número 25, de Castelló de la Plana, i la redacció del Pla Museològic Municipal que incloga l'estudi de viabilitat de creació d'un Museu de la Ciutat.

Número d'expedient: 13897/2016.

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local.

Data de publicació en el BOP: 18 de juny de 2016.

Data final de presentació de proposicions: a les 13 hores del dia 4 de juliol de 2016.

Apertura de Sobres:

Data apertura documentació administrativa (SOBRE A): 6 de juliol de 2016, a partir de les 10:00 hores, acte no públic. En cas de no existir defectes o omissions, es procedirà en la mateixa sessió i en acte públic a l'obertura del sobre B.

Data apertura documentació tècnica relativa a la valoració dels criteris quantificables automàticament (SOBRE B), acte públic:

Documentació associada: