Contractació, per procediment Obert, del Servei de Gestió de les Aules d´Informàtica Municipals.

Nº expedient: 821/2015.

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local.

Data de publicació en el BOP: 18 d'agost de 2015.

Data termini de presentació de proposicions: 2 de setembre de 2015.

Se presentarà en l'horari establert en la clàusula 19ª.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 18 d'agost de 2015.

Mesa de Contractació: a efectes d´apertura de proposicions, dimecres següent a la data de fin de presentació de proposicions.

Documentación associada: