Contractació, per procediment obert, del servei de realització i gestió de la festa de Carnestoltes 2015.

Número d'Expedient: JU_CM02/2014.

Òrgan de contractació: Sra. Concejala Delegada de Juventud.

Data de Publicació en el B.O.P.: 30 d'octubre de 2014.

Data final presentació de proposicions: 14 de novembre de 2014, a les 13 hores.

Apertura de Sobres:

Data apertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no public: 18 de novembre de 2014, a partir de les 10:00 hores. En cas que no hi haja documentació a esmenar, es procedirà a continuació, en acte públic, a l'obertura del sobre B.

Data apertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte public: dimarts, 25 de novembre de 2014 a partir de les 10:00 hores.

Adjudicació:

Data d'Adjudicació: 2 de febrer de 2015.

Adjudicatari: Mediterránea de márketing y publicidad, SL.

Formalització:

Data formalització:11 de febrer de 2015.

 

Documentació Associada: