Contractació, per procediment Obert, dels Serveis de Sala del Teatre del Raval.

Nº expedient: 11305/2015.

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local.

Data de publicació en el BOP: 11 d'agost de 2015.

Data termini de presentació de proposicions: 26 d'agost de 2015.

Se presentarà en l'horari establert en la clàusula 19ª.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 11 d'agost de 2015.

Mesa de Contractació: a efectes d'apertura de proposicions, consultar clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Particulars

Apertura de Sobres A i, si escau, Sobres B:

L'apertura dels sobres A (documentació administrativa) tindrà lloc, en acte no públic, el 2 de setembre de 2015, a partir de les 10 hores, i si no hi hagués defectes o omissions es procedirà, en la mateixa sessió i en acte públic, a l'obertura dels sobres B (documentació tècnica relativa a criteris no quantificables automàticament).

En el cas de no celebrar-se en el dia expressat, s'indicarà en el perfil del contractant la data i lloc en què es durà a terme.

Apertura de Sobres C (documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament), acte público: 

Documentación associada: