Contractació, per procediment obert i tramitació urgent, del servei de catering de menjars per als projectes "Temps d' Esplai" i "Vine al Pinar", de la Campanya d ' Animació de l 'Estiu 2015.

Número d'expedient: 201/30-14684/2015

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local, mitjançant el Negociat de Contractació i Coordinació de Serveis Socials.

Data de publicació en el BOP: Dissabte, 2 de maig de 2015.

Data final de presentació de les proposicions: 8 dies naturals, a contar a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci d'este contracte al Butlletí Oficial de la Província. Dilluns, 4 de maig de 2015 fins a les 13:00 horas.

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): Dissabte, 2 de maig de 2015.

OBERTURA DELS SOBRES:

  • Data d' obertura del SOBRE A (documentació administrativa), acte no públic: el dimarts següent hàbil a aquell que finalitze el termini de presentació d´ofertes, a partir de les 10:00 hores. Finalitzat el termini de presentació d´ofertes i atès que un licitador va presentar la seva proposició per correu, una vegada rebuda la documentació, els comuniquem que de conformitat amb l´establert en la clàusula 23ª del plec de clàusules administratives regulador de la contractació, es procedirà a la celebració, el dimecres 13 de maig de 2015, de l´acte no públic de constitució de la Mesa de contractació a l´efecte de l´obertura del sobre A (documentació administrativa) de la contractació, per procediment obert i tramitació urgent, del servei de catering de menjars per als projectes "Temps d'Esplai" i "Vine al Pinar" de la Campanya d'Animació de l'Estiu 2015, en la segona planta de la seu de l´Ajuntament, situada en plaça Major nº 1 de Castelló.
  • En aquest acte no públic, que se celebrarà a les 10:00 hores, la Taula qualificarà la documentació declarant l´admissió, inadmissió o necessitat d´esmena dels defectes o omissions que considere subsanable. De no existir defectes o omissions procedirà, en la mateixa sessió i en acte públic, a l´obertura del sobre B, que conté la documentació tècnica relativa als criteris quantificables automàticament per a la valoració de les ofertes presentades a la citada licitació.
  • Data d'obertura del SOBRE B (documentació tècnica relativa a criteris cuantificables), acte públic: 13 de maig de 2015.
  • Data de lectura d´informe tècnic i proposta d´adjudicació: 19 de maig de 2015.

ADJUDICACIÓ:

  • Data d ' adjudicación: 22 de maig de 2015.
  • Adjudicatari: Elba Benicasim, S.L.

FORMALITZACIÓ:

  • Data de formalització: 9 de juny de 2015.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA: