Contractació, per procedimient obert, del subministrament de "vals de compra" destinats a l'adquisició per les persones beneficiàries d'ajudes d'emergència social concedides per l'Ajuntament de Castelló, de productes per cobrir necessitats bàsiques d'alimentació i higiene (Expt. 201-54-28920/2015)

Nombre d'expedient: 201/54-28920/2015

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local

Data de publicació en el BOP: 19 de setembre de 2015

Data final de presentació de les proposicions: 40 dies naturals des de la data de d'enviament de l'anunci d'este contracte a l'Oficina de Publicacions de les Comunitats Europees.

Data d'enviament a l'Oficina de Publicacions de les Comunitats Europees: 7 de setembre de 2015.

Data de publicació en perfil de contractant (data de difusió): 8 de seiembre de 2015.

OBERTURA DE SOBRES:

- Data d'obertura del sobre A (documentació administrativa), acte no públic: Següent dimecres hàbils a aquell que finalitze el termini de presentació d'ofertes, a partir de les 10:00 hores.

De no existir defectes u omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura de la documentació tècnica relativa als criteris quantificables automàticament.

- Data de lectura de l'informe tècnic de valoració de la documentació continguda en el sobre B: 28 d'octubre de 2015.

ADJUDICACIÓ:

- Data: 27 de novembre de 2015.

- Adjudicatari: Consum, Sociedad Cooperativa Valenciana.

FORMALITZACIÓ:

- Data: 29 de desembre de 2015.

MODIFICACIÓ:

- Òrgano d'aprovació: Junta de Govern Local

- Data d'aprovació: 9 de setembre de 2016

- Data de formalització: 5 d'octubre de 2016

DOCUMENTACIÓN ASSOCIADA: