Contractación dels Servicis de repartiment i subministrament de tanques i senyalització portàtil en la via pública en el terme municipal de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE:57/2015

- Òrgan de contractació: Acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de març de 2016.

- Data de publicació en el BOP: 31 de març de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 15 d"abril de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 31 de març de 2016

- Mesa de Contractació: Els sobres A els obrirà la Taula de Contractació en acte no públic el 20 d"abril de 2016, a partir de les 10:00 h. En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Taula de Contractació en la mateixa sessió i en acte pùblic procedirà a l"obertura del sobre B.

Informació Adicional