Contracte prestació de servei de bar/cafeteria, inclosa l'explotació de màquines expenedores de sòlids i líquids, mitjançant l'explotació de la instal·lació de bar existent en la I.E. Complex esportiu Chencho i autorització per a la instal·lació i explotació de punts de venda en la instal·lació esportiva Ciutat Esportiva

Número d'expedient: 2/2016.

Òrgan de Contractació: Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports.

Publicació en el BOP: Núm. 146, de 3 de desembre de 2016.

Data final de presentació de proposicions: 19 de desembre de 2016, en horari de Registre.

Apertura de Sobres:

Data apertura documentació administrativa (SOBRE A): 22 de desembre de 2016, a partir de les 9:15 hores, acte no públic.

En cas de no existir defectes o omissions, es procedirà en la mateixa sessió i en acte públic a l'obertura del sobre B.

Lectura resultat de l'evaluacion relativa a les proposicions contingudes en el Sobre B i obertura Sobre C: Dimarts 10 de gener de 2016, a partir de les 9:15 hores, en les oficines del Patronat Municipal d'Esports, carrer Columbretes, nº 22.

Documentació associada: