Energies renovables

Tabla2_val.jpg

Bonificació màxima del 25% en l'IBI a les edificacions d'ús predominantment residencial en les quals s'hagen instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol. Mantenim el caràcter progressiu de la fiscalitat, atenent al valor cadastral de l'immoble.

Requisits:

 • Disposar d'una superfície mínima de captació solar útil o àrea d'obertura de 4 m2 per cada 100 m2 de superfície construïda.
 • En els sistemes per a l'aprofitament elèctric, una potència mínima de 5 Kw per casa de 100 m2 de superfície.
 • Que la instal·lació d'aquests sistemes d'aprofitament de l'energia solar siga obligatòria segons la normativa específica.

Documentació Requerida:

 • Instància/sol·licitud de bonificació.
 • Llicencia urbanística d'obres o autorització municipal equivalent.
 • Certificat final d'obres.
 • Factura o certificat del cost de la instal·lació.
 • Justificació del pagament de les taxes i ICIO corresponent.
 • Presentació del model cadastral.
 • Projecte tècnic o memòria tècnica del certificat del muntatge.

Període d'aplicació:

 • Període impositiu següent a aquell en què se sol·licite i durant els 5 anys següents al de la finalització de la instal·lació. No tindrà caràcter retroactiu.

Data límit de sol·licitud:

 • En qualsevol moment anterior a la terminació del període de durada d'aquesta.