Aprovació definitiva del projecte d'expropiació dels terrenys d'una zona destinada a vial públic situada al c/ Marqués de Salamanca

Anunci d'aprovació definitiva del projecte publicat en el DOGV núm. 9666 de data 22 d'agost de 2023