Responsive Image

Funcions

El Consell Social de la ciutat té les funcions següents:

  • a) Emetre informe sobre el Pla General d’Ordenació Urbana de Castelló amb motiu de la seua revisió o modificació substancial.
  • b) A la vista del pressupost aprovat, proposar els criteris o recomanacions per a elaborar el pressupost de l’exercici següent.
  • c) Emetre informes, estudis i propostes en matèria de planificació estratègica de la ciutat, grans projectes urbans i de desenvolupament social, cultural, econòmic i ambiental de la ciutat, a requeriment de l’alcalde o dels òrgans de govern de l’Ajuntament.
  • d) Canalitzar les demandes i propostes socioeconòmiques procedents d’associacions i institucions amb activitat econòmica i social en l’àmbit de la ciutat sense representació en el Consell Social i actuar com a via de participació i diàleg dels distints interlocutors socials en l’anàlisi d’aquestes propostes.
  • e) Promoure la participació ciutadana i la millora de la qualitat de la democràcia local a Castelló.
  • f) Regular el seu propi règim d’organització i funcionament intern, en desenvolupament d’aquest Reglament.
  • g) Qualssevol altres funcions que les disposicions legals o el Ple municipal li encomane.