Nova contractació dels treballs de redacció de l"estudi i proposta d"àrees de rehabilitació, regeneració i renovació urbana, inclosos en el Pla General Estructural de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 46/2015

- Òrgan de contractació: Decret del Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis, de data 22 de juny de 2016. .- Data de publicació en el BOP: 5 de juliol de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 20 de juliol de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 5 de juliol de 2016

- Mesa de Contractació:

Sobre A: Acte no públic. Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

Sobre B: en el cas de no existir defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sesió y en acte públic, procedirá a la apertura del sobre B.