Presentació

La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions és un òrgan creat per l'Ajuntament de Castelló de la Plana per a la participació dels veïns i la defensa dels seus drets, de conformitat amb el que estableix l'article 132 de la Llei 7/ 1985, de 2 d'abril, RLRBRL.

La seua funcions són:

  • Defendre els drets dels ciutadans i ciutadanes.
  • Supervisar el funcionament de l'Administració Municipal.
  • Formular suggeriments de millora a l'Administració.

El Pla Marc de Modernització i Qualitat dels Serveis Municipals declara com a missió de l'Ajuntament prestar els serveis públics municipals amb eficàcia i eficiència a satisfacció dels seus ciutadans i ciutadanes, i proporcionar-los un elevat nivell de benestar i qualitat de vida.

LA SEUA OPINIÓ ENS INTERESSA

Perquè el servei al ciutadà és la nostra missió. Perquè volem que tots els serveis de l'Ajuntament es presten amb la qualitat que els ciutadans i ciutadanes mereixen.

Per a aconseguir-ho, necessitem conéixer la seua opinió. Que ens expresse les deficiències que observen o formule suggeriments per a millorar.

El convidem per tal que ho facen i per a això li oferim un camí adequat: La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.

Si desitja formular alguna reclamació o queixa per a informar de l'Ajuntament un mal funcionament o deficiència dels serveis municipals, per a la seua correcció, en especial sobre tardança, desatencions o altres d'anàlogues o bé desitja fer-nos algun sggeriment, destinat a millorar la prestació o la qualitat dels serveis que presta aquest Ajuntament, pot realitzar-ho mitjançant la Seu Electrònica: