Responsive Image

Presentació

Des de finals del segle passat i més ara en aquest segle XXI en les societats occidentals més avançades, la ciutat ha adquirit un fort protagonisme fruit del canvi del concepte de ciutat. Actualment les ciutats afronten nous desafiaments dimanants d’una societat en continu canvi, cada vegada més globalitzada, que necessita una via permanent de reflexió i pensament, perquè la ciutat ja no és només el nucli urbà on es conviu i es reben uns serveis, sinó alguna cosa molt més complexa que requerix idees i la seua posada en pràctica. La vida dels ciutadans dependrà hui i sobretot en el futur, del model de ciutat que es desenvolupe.

El legislador estatal conscient d’aquesta nova realitat de les ciutats espanyoles, sobretot en els municipis de gran població en la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local va regular el Consell Social de la Ciutat, com un òrgan participatiu de caràcter consultiu, integrat per representants de les organitzacions econòmiques, socials, professionals i de veïns més representatives orientat principalment a l’emissió d’informes, estudis o propostes en matèries de desenvolupament econòmic local, planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans.

El Ple de l’Ajuntament de Castelló de la Plana per acord de 26 de març de 2009, va aprovar el Reglament orgànic del Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana pel qual es crea el Consell Social de la nostra ciutat que va celebrar la seua sessió constitutiva el 22 de juny de 2010 i que es denomina CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ.