Pressupost 2009

AJUNTAMENT

 1. Memòria de l'Alcaldia.
 2. Inversions 2009 (Capítol VI).
 3. Inversions 2009 (Capítol VII).
 4. Inversions 2009 (Capítol VIII).
 5. Resum finançament inversions.
 6. Pla Estratègic de Subvencions.
 7. Indicadors pressupostaris sobre la liquidació de l'any 2007.
 8. Bases d'execució del Pressupost General de l'any 2009.
 9. Consolidació de pressupostos per capítols exercici 2009. ​​​​​​​
 10. Pressupost de l'exercici 2009. Resum per capítols.
 11. Gràfic del pressupost de despeses any 2009 per classificació econòmica.
 12. Gràfic del pressupost de despeses any 2009 per classificació funcional.
 13. Gràfic del pressupost d'ingressos any 2009.

 

PATRONAT D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses de  l'any 2009.
 2. Pressupost d'ingressos de l'any 2009.
 3. Gràfic del pressupost de despeses de l'any 2009 per classificació econòmica.
 4. Gràfic del pressupost d'ingressos de l'any 2009 per classificació econòmica.

 

FUNDACIÓ DE FESTES

 1. Estat de despeses i ingressos de l'any 2009.
 2. Gràfic del pressupost de despeses de l'any 2009 per classificació econòmica.
 3. Gràfic del pressupost d'ingressos de l'any 2009 per classificació econòmica.

 

PATRONAT DE TURISME

 1. Pressupost de despeses de l'any 2009.
 2. Pressupost d'ingressos de l'any 2009.
 3. Gràfic del pressupost de despeses de l'any 2009 per classificació econòmica.
 4. Gràfic del pressupost d'ingressos de l'any 2009 per classificació econòmica.