Pressupost 2010

AJUNTAMENT

 1. Memòria de l'Alcaldia.
 2. Inversions (Capítol VI).
 3. Inversions (Capítol VII).
 4. Resum finançament inversions.
 5. Pla estratègic de subvencions.
 6. Al·legacions formulades en període d'informació pública.
 7. Bases d'execució del Pressupost General.
 8. Consolidació de pressupostos per capítols.
 9. Pressupost. Resum per capítols.
 10. Gràfic del pressupost de despeses per classificació econòmica.
 11. Gràfic del pressupost de despeses per classificació per programes.
 12. Gràfic del pressupost d'ingressos.

 

PATRONAT D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses.
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

FUNDACIÓ DE FESTES

 1. Estat de despeses i ingressos.
 2. Gràfic del pressupost de despeses per classificació econòmica.
 3. Gràfic del pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

PATRONAT DE TURISME

 1. Pressupost de despeses.
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

GESTORA URBANA MUNICIPAL

 1. Programa anual d'actuació.