Pressupost 2013

AJUNTAMENT

 1. Memòria de l'Alcaldia.
 2. Pressupost de despeses.
 3. Pressupost d'ingressos.
 4. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament.
 5. Pla estratègic de subvencions.
 6. Al·legacions formulades en període d'informació pública.
 7. Bases d'execució del Pressupost general.
 8. Consolidació de pressupostos.
 9. Resum per capítols.
 10. Gràfic del Pressupost general sense consolidar.
 11. . Gràfics del Pressupost consolidat.
 12. . Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern.
 13. . Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa.
 14. . Gràfics del Pressupost per classificació econòmica.

 

PATRONAT D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses.
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

FUNDACIÓ DE FESTES

 1. Pressupost de despeses. ​​​​​​​​​​​​​​
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

PATRONAT DE TURISME

 1. Pressupost de despeses.
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica.