Pressupost 2015

AJUNTAMENT

Aprovació Projecte Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 07-11-2014.

Aprovació inicial: Acord Plenari de 27-11-2014.

Publicació aprovació inicial: BOP 144, de 29-11-2014.

Fi d'exposició pública: 19-12-2014.

Publicació aprovació definitiva: BOP 154, de 23-12-2014.

Entrada en vigor: 01-01-2015.

 1. Memòria de l'Alcaldia. más información
 2. Resum per capítols. más información
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. más información
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. más información
 5. Pressupost d'ingressos. más información
 6. Inversions Capitol VI, VII i resum finançament. más información
 7. Pla estratègic de subvencions. más información
 8. Bases d'execució Pressupost general. más información
 9. Al·legacions formulades en periode d'informació pública, o informe del Registre d'Entrada de la seua inexistència. más información
 10. . Gràfic del pressupost de despeses per Àrees de Govern. más información
 11. . Gràfic del pressupost de despeses per àrees de despesa. más información
 12. . Gràfics del pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica. más información
 13. . Pressupost general consolidat. más información
 14. . Gràfics del Pressupost general consolidat de despeses i ingressos. más información
 15. . Pressupost general sense consolidar. más información
 16. . Gràfic del Pressupost general sense consolidar. más información

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información

PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información