Pressupost 2016

AJUNTAMENT

Aprovació del projecte de Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 30-11-2015.

Aprovació inicial: Acord plenari de 17-12-2015.

Publicació de l'aprovació inicial: BOP 156 de 19-12-2015.

Fi d'exposició pública: 09-01-2015.

Publicació de l'aprovació definitiva: BOP 5 de 12-01-2016.

Entrada en vigor: 12-01-2016.

 1. Memòria de l'Alcaldia.más información
 2. Resum per capítols. més informació
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. més informació
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. més informació
 5. Pressupost d'ingressos. més informació
 6. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament. més informació
 7. Pla estratègic de subvencions. més informació
 8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de tTransferències. més informació
 9. Bases d'execució del Pressupost general. més informació
 10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència. més informació
 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. més informació
 12. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa. més informació
 13. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica. més informació
 14. Pressupost General Consolidat. més informació
 15. Gràfics del Pressupost general consolidat de despeses i ingressos. més informació
 16. Pressupost general sense consolidar. més informació
 17. Gràfic del Pressupost general sense consolidar. més informació
 18. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2015. més informació

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información

PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información