Pressupost 2017

AJUNTAMENT

Aprovació del projecte del Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 09-12-2016.

Aprovació inicial: Acord plenari de 23-12-2016.

Publicació de l'aprovació inicial: BOP 155 de 24-12-2016.

Fi d'exposició pública: 17-01-2017.

Decret d'elevació definitiva: 18-01-2017.

Publicació aprovació definitiva: BOP 8 de 19-01-2017.

Entrada en vigor: 19-01-2017.

 1. Memòria de l'Alcaldia.más información
 2. Resum per capítols. més informació
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. més informació
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. més informació
 5. Pressupost d'ingressos. més informació
 6. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament. més informació
 7. Pla estratègic de subvencions. més informació
 8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències. més informació
 9. Bases d'execució del Pressupost general. més informació
 10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència. més informació
 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. més informació
 12. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despeses. més informació
 13. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica. més informació
 14. Pressupost general consolidat. més informació
 15. Gràfics del Pressupost general consolidat de despeses i ingressos. més informació
 16. Pressupost general sense consolidar. més informació
 17. Gràfic del Pressupost general sense consolidar. més informació
 18. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2016. més informació
 19. Informe d'assistència tècnica, acta del grup impulsor i llistat d'aplicacions pressupostàries amb impacte de gènere directe i indirecte.
  • Informe d'assistència tècnica sobre enfocament de gènere en el Pressupost de l'Ajuntament de Castelló más información
  • Acta del grup impulsor sobre elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere más información
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe más información
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte indirecte más información

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses. més informació
 2. Pressupost d'ingressos. més informació
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. més informació
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. més informació

PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

 1. Pressupost de despeses. més informació
 2. Pressupost d'ingressos. més informació
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. més informació
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. més informació

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

 1. Pressupost de despeses. més informació
 2. Pressupost d'ingressos. més informació
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. més informació
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. més informació

CONSORCI PACTE LOCAL PER L'OCUPACIÓ

 1. Pressupost de despeses. més informació
 2. Pressupost d'ingressos. més informació
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. més informació
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. més informació